Osobni kontakti


osobnikontakti.info | Osobni kontakti
osobnikontakti.info | Osobni kontakti

osobnikontakti.info | Osobni kontakti

खोज्दै पुरुष अधिक अवधि अथवा बिवाह - Ksekne | Mingi Muu | O{:6f]lgof


kmf]6f] cfpb} 5

Ksekne कर्कट
O{:6f]lgof, Mingi Muu

म हुं महिला, 54
खोज्दै पुरुष देखि 45 सम्म 58

d2qbho9vzm

ईमेल पठाउनुहोस्
झिम्काई पठाउनुहोस्
प्रोफाईल पठाउनुहोस्
साथी बनाउनुहोस्


d]/f] af/]
hGd lbg: 1964-12-22 
;DaGw af/]: अधिक अवधि अथवा बिवाह
tkfO{sf] b]z: O{:6f]lgof
d]/f] zx/: Mingi Muu
देखावट
d]/f] prfO{: 5' 6" (1.68 m.)
d]/f] jhg: 165 lbs. (75 kg)
d]/f] skfn: फितलो खैरो
d]/f] cfvf: हरियो
d]/f] hftL: गोरा कुकेसियन
k/Lj/
d]/f] j}jflxs l:ylt: छुट्टिइएको
;Gtfg: दुई वा तीन
;Gtfgsf] af/]df: हुँदैन शायद
d]/f] hLljsf]kfh{g l:ylt: ऐक्लै बस्दै
 
;dfh
d]/f] sfd: cGo
d]/f] cfo: cGo
d]/f] lzIff: ग्याजुयेट डिग्री
 
d]/f] ljz]ztf: सामाजिक बिज्ञान
 
d af]N5': O{:tf]lgog
/l;og
cO\u|]h
फिनिस
 
/xg;xg
/fhfgLlts b[li6sf]0f: शंकुचित
d]/f] ?lr: खेल खेल्न
खाना पकाउने
घुम्न
बगैँचा मा काम गर्न
संगित र कनर्सट
 
d]/f] ?lrsf] v]n: भलिबल
नाच्ने
 
ef]h
r'/f]6 lkpg]: धुम्रपान गर्दिन
पिय kbfy{: पानी
कफि
रातो वाईन
 
मेरो vfgf: स्वास्थकर
सबै चक्लेट, प्राए जसो
 
dgkg]{ ;+uLt: पुराना गितहरु
डिस्को
प:प
 
;]G; ckm x\o'd/: मिलनसार
 मनपर्ने सुचिमा हाल्नुहोस्http://osobnikontakti.info/d2qbho9vzm
यो प्रयोगकर्ताको बारेमा उजुरी गर्नुहोस्यो प्रयोगकर्ताको बारेमा उजुरी गर्नुहोस्
Personals |पुरुष |महिला |osobnikontakti.info dating service TOS and PP | osobnikontakti.info dating service सहायक सेवा
Besucherzahler ukraine mail order brides
website counter

Dating Affiliates