Osobni kontakti


osobnikontakti.info | Osobni kontakti
osobnikontakti.info | Osobni kontakti

osobnikontakti.info | Osobni kontakti

खोज्दै महिला कुराकानी - mylifestartsatnight | Tartu | O{:6f]lgof


kmf]6f] cfpb} 5

mylifestartsatnight व्रिश
O{:6f]lgof, Tartu

म हुं महिला, 37
खोज्दै महिला देखि 27 सम्म 42

ebs29wsbta

ईमेल पठाउनुहोस्
झिम्काई पठाउनुहोस्
प्रोफाईल पठाउनुहोस्
साथी बनाउनुहोस्


hGd lbg: 1982-05-17 
;DaGw af/]: कुराकानी
tkfO{sf] b]z: O{:6f]lgof
d]/f] zx/: Tartu
देखावट
d]/f] prfO{: 5' 7" (1.70 m.)
d]/f] jhg: 150 lbs. (68 kg)
d]/f] skfn: गाढा खैरो
d]/f] cfvf: सेतो
d]/f] z/L/sf] lsl;d: लगभग औषध
d]/f] z/L/sf] /fd|f] c+u : आँखा
d]/f] hftL: गोरा कुकेसियन
k/Lj/
d]/f] j}jflxs l:ylt: विवाहित
;Gtfg: s'g}klg l7s gePsf]
;Gtfgsf] af/]df: कुनै दिन
d]/f] hLljsf]kfh{g l:ylt: ऐक्लै बस्दै
 
d]/f] dg kg}{ hLj: बिरालो
कुकुर
 
;dfh
d]/f] sfd: cGo
d]/f] cfo: १,०००-३,००० डलर प्रति महिना
d]/f] lzIff: ग्याजुयेट डिग्री
 
d]/f] ljz]ztf: औषधी
अरु बिज्ञान विशेषता
 
d af]N5': O{:tf]lgog
cO\u|]h
/l;og
 
/xg;xg
d]/f] ?lr: रात्रीकलब र नाच्ने
क्यामपीङ्ग
खेल खेल्न
कफि कुराकानी
खाना पकाउने
खाना खाने
घुम्न
बगैँचा मा काम गर्न
चलचित्र र ष्रव्यद्रिश्य
संग्राहलय र कला
वाईन चाख्ने
संगित र कनर्सट
 
d]/f] ?lrsf] v]n: पैडी
ईस्किईङ्ग
नाच्ने
 
ef]h
r'/f]6 lkpg]: धुम्रपान गर्दिन
रक्सी: विशेष उत्सवमा मात्र
पिय kbfy{: पानी
हरियो चिया
कफि
कँकटेल
सेतो वाईन
रातो वाईन
मार्टिनी
 
मेरो vfgf: आलु र मासु
स्वास्थकर
 
dgkg]{ ;+uLt: पुराना गितहरु
डिस्को
ज्याज
प:प
र:क
 
;]G; ckm x\o'd/: हाँस उठ्दो
 मनपर्ने सुचिमा हाल्नुहोस्http://osobnikontakti.info/ebs29wsbta
यो प्रयोगकर्ताको बारेमा उजुरी गर्नुहोस्यो प्रयोगकर्ताको बारेमा उजुरी गर्नुहोस्
Personals |पुरुष |महिला |osobnikontakti.info dating service TOS and PP | osobnikontakti.info dating service सहायक सेवा
Besucherzahler ukraine mail order brides
website counter

Dating Affiliates